Overblog Follow this blog
Administration Create my blog

Ocena organu rentowego

W ocenie Sądu Apelacyjnego organ rentowy nie wykazał, aby wnioskodawca dokonał błędnego obliczenia i opłacenia składek za okresy wskazane w zaskarżonej decyzji. Kwestia związana z rozliczeniem składek na poszczególne tytuły wiązała się z tym, że organ...

Read more

Przesłanki skuteczności zarzutu

Powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w (...) kwoty 300.000 złotych tytułem zadośćuczynienia, a nadto zobowiązania pozwanego do przeproszenia go "za niehumanitarne warunki życia panujące w więzieniu" w czasie...

Read more

Istnienie konkretnego zobowiązania

Z tego tytułu pomiędzy stronami pozostawała sporna kwota 147.915,21 dochodzona pozwem tytułem zapłaty reszty ceny za sprzedany towar, gdy spór nie dotyczył samej zasadności zobowiązania, jego powstania; wymagalności i wysokości, ale li tylko jego dalszego...

Read more

Stosunek najmu może być rozwiązany

Stosownie do art. 48 § 1 pkt 2 k.p.c. wyłączony jest z mocy samej ustawy sędzia w sprawie, w której stroną jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, jeżeli pomiędzy sędzią a osobą uprawnioną do reprezentowania tych...

Read more

strony wprowadziły do umowy dzierżawy

Umowa stron z dnia 15 lutego 1993 r., zawarta na czas oznaczony, przewidywała jednak (w swej treści, jaką strony nadały jej aneksem z dnia 21 grudnia 1993 r.) możliwość jej rozwiązania za wypowiedzeniem w razie zajścia jednego z trzech ściśle określonych...

Read more